ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΟΦΟΥΛΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ και ΕΜΠΟΡΙΚΟ COSMOS ΣΤΙΣ 4/5

 

 

 

            ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

           ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

        ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

           7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

 

Κατερίνη,   26-04-2018

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ των μαθητών των γ1 και   γ3  τμηματων τΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ στΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΟΦΟΥΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  και ΕΜΠΟΡΙΚΟ COSMOS ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

 

Στην Κατερίνη σήμερα, 26 Απριλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30μ.μ, συνήλθε σε συνεδρίαση στο γραφείο του Διευθυντή του 7ου Γυμνασίου Κατερίνης, Νικολή  Χρήστου, ύστερα από πρόσκληση της κας Υποδιευθύντριας Καραλή Στυλιανής, η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης, για την διδακτική επίσκεψη των μαθητών των τμημάτων Γ1 &  Γ3  του Σχολείου στο στΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΟΦΟΥΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  και ΕΜΠΟΡΙΚΟ COSMOS    στις 04-05-2018, όπως  αυτή συγκροτήθηκε  σύμφωνα με την Πράξη 63η/20-04-2018 του Διευθυντή του σχολείου, για να αξιολογήσει τις προσφορές για την παραπάνω εκδρομή που κατατέθηκαν στο σχολείο, μετά από την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Σχολείου.

 

Παρόντες ήταν οι:

 

  1. Καραλή Στυλιανή, Υπ/ντρια του 7ου Γυμνασίου, ως Πρόεδρος
  2. Κιτοπούλου Κυριακή, Καθηγήτρια του Σχολείου,  Αρχηγός της εκδρομής, ως μέλος
  1. Ντέφα Αλεξάνδρα, Καθηγήτρια του Σχολείου – Συνοδός της εκδρομής, ως μέλος
  1. Καπέτας Ιωάννης,   Πρόεδρος  του Συλλόγου Γονέων, ως μέλος
  2. Τσουλφάς Πασχάλης, Πρόεδρος του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου, ως μέλος.

 

Η Υποδιευθύντρια ενημέρωσε την επιτροπή για τα σχετικά άρθρα της Υ.Α. με αριθμό 33120/ΓΔ4/28-02-2017 (ΦΕΚ 681/τΒ/06-03-2017), το Π.Δ.339/1996 άρθρο 2 παρ 1 και την παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 711/1977 που αντικαταστάθηκε με την υποπερ. 8α της υποπαρ. ΣΤ΄ 14 της παρ. ΣΤ΄ του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014(ΦΕΚ Α΄ 85/07/04/2014).

 

Η επιτροπή προχώρησε στην διαδικασία αξιολόγησης ως εξής:

α΄. Παρέλαβε τις 2 κλειστές προσφορές οι οποίες παραδόθηκαν από τα γραφεία σε κλειστούς φακέλους στην  Υποδιευθύντρια μέχρι την 26-04-2018 και ώρα 12:00, ήτοι:

 

 

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
1 ASTIKA  TOURS 271/26-4-2018
2 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΙΕΡΙΑΣ 272/26-4-2018

 

β΄. Αποσφράγισε τους φακέλους προσφορών.

γ΄. Έλεγξε την εγκυρότητα των γραφείων, εξέτασε το περιεχόμενο των προσφορών και διαπίστωσε την συμφωνία τους με τις απαιτήσεις της πρόσκλησης, όπως αυτές είχαν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Σχολείου.

δ΄. Κατέταξε τις προσφορές κατά αύξουσα τιμή όπως φαίνεται παρακάτω:

 

Α/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (με ΦΠΑ)
1 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΙΕΡΙΑΣ 210  ΕΥΡΩ
2 ASTIKA  TOURS 220  ΕΥΡΩ

 

ε΄. Συζήτησε και λαμβάνοντας υπ’ όψιν της κριτήρια ποιοτικά, ασφαλείας και οικονομικά (τιμή ανά μαθητή), διαπίστωσε ότι η προσφορά του  είναι η πλέον συμφέρουσα και παρέχει ασφάλεια για την ομαλή διεξαγωγή της εκδρομής.

 

Η Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα να αναθέσει την πραγματοποίηση της διδακτικής  επίσκεψης των μαθητών των τμημάτων Γ1 &   Γ3  του Σχολείου στο   ΘΕΑΤΡΟ ΣΟΦΟΥΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  και ΕΜΠΟΡΙΚΟ COSMOS  στις 04-05-2018 θα ανατεθεί στο  Υπεραστικό ΚΤΕΛ Κατερίνης.

 

Η πράξη αυτή συντάχθηκε και αφού διαβάστηκε, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καραλή Στυλιανή

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

Κιτοπούλου Κυριακή

Ντέφα Αλεξάνδρα

Καπέτας Ιωάννης

Τσουλφάς Κων/νος

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://7gym-kater.pie.sch.gr/site/?p=1722