ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ μαθητών των τμημάτων Β2 και Β5 του ΣΧΟΛΕΙΟΥ στο «Ελληνικό παιδικό χωριό» στο Φίλυρο Θεσ/νικης.

 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ μαθητών των τμημάτων  Β2 και Β5 του ΣΧΟΛΕΙΟΥ στο «Ελληνικό παιδικό χωριό» στο Φίλυρο Θεσ/νικης.

        Στην Κατερίνη σήμερα, 4 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ, συνήλθε σε συνεδρίαση στο γραφείο του Διευθυντή του 7ου Γυμνασίου Κατερίνης, Νικολή  Χρήστου, ύστερα από πρόσκληση του ιδίου, η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης, για την διδακτική επίσκεψη μαθητών της Β΄ τάξης του Σχολείου στο «Ελληνικό Παιδικό Χωριό» στο Φίλυρο Θεσ/νίκης την Τετάρτη 12-12-2018, όπως αυτή συγκροτήθηκε σύμφωνα με την Πράξη /04-12-2018 του Διευθυντή του σχολείου, για να αξιολογήσει τις προσφορές για την παραπάνω εκδρομή που κατατέθηκαν στο σχολείο, μετά από την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Σχολείου.

Παρόντες ήταν οι:

  1. Νικολής  Χρήστος, Διευθυντής του 7ου Γυμνασίου, ως Πρόεδρος
  2. Τσαουσίδου Ιωάννα, υποδιευθύντρια του Σχολείου – Αρχηγός εκδρομής ως μέλος
  3. Πλιάκας Ιωάννης, καθηγητής του Σχολείου – Συνοδός της εκδρομής, ως μέλος
  4. Αλεξιάδου Ευαγγελία, μέλος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, ως μέλος
  5. Λεοντσινίδης Ιωάννης, Πρόδερος του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου, ως μέλος.

Ο Διευθυντής ενημέρωσε την επιτροπή για τα σχετικά άρθρα της Υ.Α. με αριθμό 33120/ΓΔ4/28-02-2017 (ΦΕΚ 681/τΒ/06-03-2017), το Π.Δ.339/1996 άρθρο 2 παρ 1 και την παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 711/1977 που αντικαταστάθηκε με την υποπερ. 8α της υποπαρ. ΣΤ΄ 14 της παρ. ΣΤ΄ του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85/07/04/2014).

Η επιτροπή προχώρησε στην διαδικασία αξιολόγησης ως εξής:

α΄. Παρέλαβε τις 3 κλειστές προσφορές οι οποίες παραδόθηκαν από τα γραφεία σε κλειστούς φακέλους στον Διευθυντή μέχρι την 4 -12-2018 και ώρα 12:00, ήτοι:

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
1 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΙΕΡΙΑΣ 743/4-12-2018
2 TASIONAS  TRAVEL 744/4-12-2018
3 COMPLETE TRAVEL 745/4-12-2018

β΄. Αποσφράγισε τους φακέλους προσφορών.

γ΄. Έλεγξε την εγκυρότητα των γραφείων, εξέτασε το περιεχόμενο των προσφορών και διαπίστωσε την συμφωνία τους με τις απαιτήσεις της πρόσκλησης, όπως αυτές είχαν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Σχολείου.

δ΄. Κατέταξε τις προσφορές κατά αύξουσα τιμή όπως φαίνεται παρακάτω:

Α/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (με ΦΠΑ)
1 TASIONAS  TRAVEL 220
2 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΙΕΡΙΑΣ 240
3 COMPLETE TRAVEL 260

ε΄. Συζήτησε και λαμβάνοντας υπ’ όψιν της κριτήρια ποιοτικά, ασφαλείας και οικονομικά (τιμή ανά μαθητή), διαπίστωσε ότι η προσφορά του  είναι η πλέον συμφέρουσα και παρέχει ασφάλεια για την ομαλή διεξαγωγή της εκδρομής.

   Η Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

να αναθέσει την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής επίσκεψης μαθητών της Β΄ τάξης του Σχολείου στο «Ελληνικό Παιδικό Χωριό» στο Φίλυρο Θεσ/νίκης στις 12-12-2018, στo τουριστικό γραφείο: TASIONAS  TRAVEL

Η πράξη αυτή συντάχθηκε και αφού διαβάστηκε, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Νικολής  Χρήστος

   ΤΑ ΜΕΛΗ

Τσαουσίδου Ιωάννα

Πλιάκας Ιωάννης

Αλεξιάδου Ευαγγελία

Λεοντσινίδης Ιωάννης

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://7gym-kater.pie.sch.gr/site/?p=2071