ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ μαθητών της A’ ΤΑΞΗΣ του ΣΧΟΛΕΙΟΥ στην 110 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ και τον ΤΥΡΝΑΒΟ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

 

 

 

 

 

Κατερίνη, 30-11-2018

         ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ μαθητών της A’ ΤΑΞΗΣ του ΣΧΟΛΕΙΟΥ στην 110 πτέρυγα μάχης και τον Τύρναβο ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Στην Κατερίνη σήμερα, 30 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30μ.μ, συνήλθε σε συνεδρίαση στο γραφείο του Διευθυντή του 7ου Γυμνασίου Κατερίνης, Νικολή  Χρήστου, ύστερα από πρόσκληση του ιδίου, η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης, για την εκπαιδευτική επίσκεψη  μαθητών της A’ τάξης του Σχολείου στην 110 Πτέρυγα Μάχης και τον Τύρναβο στις 11-12-2018, όπως  αυτή συγκροτήθηκε  σύμφωνα με την Πράξη 5η/29-10-2018 του Διευθυντή του σχολείου, για να αξιολογήσει τις προσφορές για την παραπάνω εκδρομή που κατατέθηκαν στο σχολείο, μετά από την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Σχολείου.

Παρόντες ήταν οι:

  1. Νικολής  Χρήστος, Διευθυντής του 7ου Γυμνασίου, ως Πρόεδρο
  2. Καραλή Στυλιανή, Υπ/ντρια του Σχολείου – Αρχηγός εκδρομής ως μέλος
  3. Ζιάρας Κωνσταντίνος , Καθηγητής του Σχολείου– Συνοδός της εκδρομής, ως μέλος
  4. Αλεξιάδου Ευαγγελία, Μέλος του Συλλόγου Γονέων, ως μέλος
  5. Λεοντσινίδης Ιωάννης, Πρόδερος του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου, ως μέλος.

Ο Διευθυντής ενημέρωσε την επιτροπή για τα σχετικά άρθρα της Υ.Α. με αριθμό 33120/ΓΔ4/28-02-2017 (ΦΕΚ 681/τΒ/06-03-2017).

Η επιτροπή προχώρησε στην διαδικασία αξιολόγησης ως εξής:

α΄. Παρέλαβε τις 2 κλειστές προσφορές οι οποίες παραδόθηκαν από τα γραφεία σε κλειστούς φακέλους στον Διευθυντή μέχρι την Παρασκευή 30-11-2018 και ώρα 12:00, ήτοι:

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
1 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΙΕΡΙΑΣ 736/30-11-2018
2 TASIONAS  TRAVEL 737/30-11-2018

β΄. Αποσφράγισε τους φακέλους προσφορών.

γ΄. Έλεγξε την εγκυρότητα των γραφείων, εξέτασε το περιεχόμενο των προσφορών και διαπίστωσε την συμφωνία τους με τις απαιτήσεις της πρόσκλησης, όπως αυτές είχαν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Σχολείου.

δ΄. Κατέταξε τις προσφορές κατά αύξουσα τιμή όπως φαίνεται παρακάτω:

 

Α/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (με ΦΠΑ)
1 TASIONAS  TRAVEL 440  ΕΥΡΩ
2 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΙΕΡΙΑΣ 560  ΕΥΡΩ

ε΄. Συζήτησε και λαμβάνοντας υπ’ όψιν της κριτήρια ποιοτικά, ασφαλείας και οικονομικά (τιμή ανά μαθητή).

Η Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

να αναθέσει την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής επίσκεψης μαθητών της Α’  τάξης του Σχολείου στην 110 Πτέρυγα Μάχης και τον Τύρναβο στις 11-12-2018 στο τουριστικό γραφείο TASIONAS TRAVEL, γιατί η προσφορά του είναι η πλέον συμφέρουσα και παρέχει ασφάλεια για την ομαλή διεξαγωγή της εκδρομής.

Η πράξη αυτή συντάχθηκε και αφού διαβάστηκε, υπογράφεται όπως ακολουθεί

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

Νικολής  Χρήστος

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

Καραλή Στυλιανή,

Ζιάρας Κωνσταντίνος

Αλεξιάδου Ευαγγελία

Λεοντσινίδης Ιωάννης

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://7gym-kater.pie.sch.gr/site/?p=2065