ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ’ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΟΧΥΡΟ ΡΟΥΠΕΛ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

 

 

 

Κατερίνη, 29-10-2018

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ μαθητών της Γ’ ΤΑΞΗΣ τΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ στΟ ΟΧΥΡΟ ΡΟΥΠΕΛ ΚΑΙ στις ΣΕΡΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

 Στην Κατερίνη σήμερα, 29 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30μ.μ, συνήλθε σε συνεδρίαση στο γραφείο του Διευθυντή του 7ου Γυμνασίου Κατερίνης, Νικολή  Χρήστου, ύστερα από πρόσκληση του ιδίου, η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης, για την εκπαιδευτική επίσκεψη  μαθητών της Γ’ τάξης του Σχολείου στο οχυρό Ρούπελ και στις Σέρρες στις 09-11-2018, όπως  αυτή συγκροτήθηκε  σύμφωνα με την Πράξη 4η/29-10-2017 του Διευθυντή του σχολείου, για να αξιολογήσει τις προσφορές για την παραπάνω εκδρομή που κατατέθηκαν στο σχολείο, μετά από την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Σχολείου.

Παρόντες ήταν οι:

  1. Νικολής  Χρήστος, Διευθυντής του 7ου Γυμνασίου, ως Πρόεδρος
  2. Τσαουσίδου Ιωάννα, Υπ/ντρια του Σχολείου – Αρχηγός εκδρομής ως μέλος
  3. Κατσίκη Αμαλία , Καθηγήτρια του Σχολείου– Συνοδός της εκδρομής, ως μέλος
  4. Καπέτας Ιωάννης, Πρόεδρος  του Συλλόγου Γονέων, ως μέλος
  5. Μακρίδου Κωνσταντίνα, Γραμματέας του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου,ως μέλος.

Ο Διευθυντής ενημέρωσε την επιτροπή για τα σχετικά άρθρα της Υ.Α. με αριθμό 33120/ΓΔ4/28-02-2017 (ΦΕΚ 681/τΒ/06-03-2017), το Π.Δ.339/1996 άρθρο 2 παρ 1 και την παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 711/1977 που αντικαταστάθηκε με την υποπερ. 8α της υποπαρ. ΣΤ΄ 14 της παρ. ΣΤ΄ του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014(ΦΕΚ Α΄ 85/07/04/2014).

Η επιτροπή προχώρησε στην διαδικασία αξιολόγησης ως εξής:

α΄. Παρέλαβε τις 3 κλειστές προσφορές οι οποίες παραδόθηκαν από τα γραφεία σε κλειστούς φακέλους στον Διευθυντή μέχρι την 29-10-2018 και ώρα 12:00, ήτοι:

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
1 TASIONAS  TRAVEL 666/29-10-2017
2 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΙΕΡΙΑΣ 667/29-10-2017
3 VELONIS HOLIDAYS 668/29-10-2017

β΄. Αποσφράγισε τους φακέλους προσφορών.

γ΄. Έλεγξε την εγκυρότητα των γραφείων, εξέτασε το περιεχόμενο των προσφορών και διαπίστωσε την συμφωνία τους με τις απαιτήσεις της πρόσκλησης, όπως αυτές είχαν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Σχολείου.

δ΄. Κατέταξε τις προσφορές κατά αύξουσα τιμή όπως φαίνεται παρακάτω:

Α/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (με ΦΠΑ)
1 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΙΕΡΙΑΣ 420  ΕΥΡΩ
2 TASIONAS  TRAVEL 420  ΕΥΡΩ
3 VELONIS HOLIDAYS 500  ΕΥΡΩ

ε΄. Συζήτησε και λαμβάνοντας υπ’ όψιν της κριτήρια ποιοτικά, ασφαλείας και οικονομικά (τιμή ανά μαθητή), διαπίστωσε ότι η προσφορά του ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΠΙΕΡΙΑΣ είναι η πλέον συμφέρουσα και παρέχει ασφάλεια για την ομαλή διεξαγωγή της εκδρομής.

Η Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

να αναθέσει την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής επίσκεψης μαθητών της Γ’  τάξης του Σχολείου στο οχυρό Ρούπελ και στις Σέρρες στις 09-11-2018 στο ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΙΕΡΙΑΣ.

Η πράξη αυτή συντάχθηκε και αφού διαβάστηκε, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Νικολής Χρήστος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τσαουσίδου Ιωάννα

Κατσίκη Αμαλία

Καπέτας Ιωάννης

Μακρίδου Κωνσταντίνα

 

 

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://7gym-kater.pie.sch.gr/site/?p=2029