ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑ1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ                                                                                 Κατερίνη,   08-10-2018


 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑ1

 

Στην Κατερίνη σήμερα, 8 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ, συνήλθε σε συνεδρίαση στο γραφείο του Διευθυντή του 7ου Γυμνασίου Κατερίνης, Νικολή  Χρήστου, ύστερα από πρόσκληση του ιδίου, η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής και ποιοτικής άποψης, για τη μετακίνηση εκπαιδευτικών στην Ισπανία στα πλαίσια της δράσης ΚΑ1, όπως  αυτή συγκροτήθηκε  σύμφωνα με την Πράξη 2η 5 -10-2018 του Διευθυντή του σχολείου, για να αξιολογήσει τις προσφορές για την παραπάνω μετακίνηση που κατατέθηκαν στο σχολείο, μετά από την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Σχολείου.

 

Παρόντες ήταν οι:

  1. Νικολής  Χρήστος, Διευθυντής του 7ου Γυμνασίου, ως Πρόεδρος
  2. Μιχαηλίδου Γεωργία, καθηγήτρια του σχολείου
  3. Γουγούση Ελευθερία, καθηγήτρια του σχολείου

Ο Διευθυντής ενημέρωσε την επιτροπή για τα σχετικά άρθρα της Υ.Α. με αριθμό 33120/ΓΔ4/28-02-2017 (ΦΕΚ 681/τΒ/06-03-2017), το Π.Δ.339/1996 άρθρο 2 παρ 1 και την παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 711/1977 που αντικαταστάθηκε με την υποπερ. 8α της υποπαρ. ΣΤ΄ 14 της παρ. ΣΤ΄ του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014(ΦΕΚ Α΄ 85/07/04/2014).

Η επιτροπή προχώρησε στην διαδικασία αξιολόγησης ως εξής:

α΄. Παρέλαβε τις 5 κλειστές προσφορές οι οποίες παραδόθηκαν από τα γραφεία σε κλειστούς φακέλους στον Διευθυντή μέχρι την 8 -10-2018 και ώρα 12:00, ήτοι:

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
1 ΜΑΖΙ travel and events 635/8-10-2018
2 Zorpidis 636/8-10-2018
3 TOPSIKIOTIS 632/8-10-2018
4 COMPLETE 634/8-10-2018
5 HERODOTUS 633/8-10-2018

 

β΄. Αποσφράγισε τους φακέλους προσφορών.

γ΄. Έλεγξε την εγκυρότητα των γραφείων, εξέτασε το περιεχόμενο των προσφορών και διαπίστωσε την συμφωνία τους με τις απαιτήσεις της πρόσκλησης, όπως αυτές είχαν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Σχολείου.

δ΄. Κατέταξε τις προσφορές με βάση την τιμή και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως φαίνεται παρακάτω:

Α/Α ΓΡΑΦΕΙΟ
1 TOPSIKIOTIS
2 HERODOTUS
3 COMPLETE
4 ZORPIDIS
5 MAZI travel and events

ε΄. Συζήτησε και λαμβάνοντας υπ’ όψιν της κριτήρια ποιοτικά, ασφαλείας και οικονομικά, διαπίστωσε ότι η προσφορά του πρακτορείου TOPSIKIOTIS είναι η πλέον συμφέρουσα και παρέχει ασφάλεια για την ομαλή διεξαγωγή της μετακίνησης.

 

Η Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

 να αναθέσει την πραγματοποίηση της μετακίνησης των εκπαιδευτικών Τσαουσίδου Ιωάννας ,υποδιευθύντρια, Μιχαηλίδου Γεωργίας και Γουγούση Ελευθερίας, εκπαιδευτικών του σχολείου, στην Ισπανία στo τουριστικό πρακτορείο TOPSIKIOTIS.

Η πράξη αυτή συντάχθηκε και αφού διαβάστηκε, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

Νικολής  Χρήστος

 

      ΤΑ ΜΕΛΗ

 

Μιχαηλίδου Γεωργία

 

Γουγούση Ελευθερία

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://7gym-kater.pie.sch.gr/site/?p=1991