Πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ                                                                                                                                                       Κατερίνη,   12-01-2018

 

 

 

 

         ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ Γ2   και   Γ3 ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΚΠΕ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΥΑΘ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

 

Στην Κατερίνη σήμερα, 12  Ιανουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30μ.μ, συνήλθε σε συνεδρίαση στο γραφείο του Διευθυντή του 7ου Γυμνασίου Κατερίνης, Νικολή  Χρήστου, ύστερα από πρόσκληση του ιδίου, η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης, για την διδακτική επίσκεψη των μαθητών του Γ2 και Γ3  τμημάτων του Σχολείου στο ΚΠΕ Κορδελιού και Μουσείο ΕΥΑΘ στις 25-01-2018, όπως  αυτή συγκροτήθηκε  σύμφωνα με την Πράξη 7η/12-01-2018 του Διευθυντή του σχολείου, για να αξιολογήσει τις προσφορές για την παραπάνω εκδρομή που κατατέθηκαν στο σχολείο, μετά από την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Σχολείου.

 

Παρόντες ήταν οι:

 

  1. Νικολής  Χρήστος, Διευθυντής του 7ου Γυμνασίου, ως Πρόεδρος
  2. Τσαουσίδου Ιωάννα, Υπ/ντρια του σχολείου -ως μέλος
  3. Γώγου Πολυξένη , Καθηγήτρια του Σχολείου – Αρχηγός εκδρομής ως μέλος
  4. Αλεξιάδου Ευαγγελία, Μέλος  του Συλλόγου Γονέων, ως μέλος
  5. Ρετσίδης Δημοσθένης , μέλος του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου, ως μέλος.

 

 

Ο Διευθυντής ενημέρωσε την επιτροπή για τα σχετικά άρθρα της Υ.Α. με αριθμό 33120/ΓΔ4/28-02-2017 (ΦΕΚ 681/τΒ/06-03-2017), το Π.Δ.339/1996 άρθρο 2 παρ 1 και την παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 711/1977 που αντικαταστάθηκε με την υποπερ. 8α της υποπαρ. ΣΤ΄ 14 της παρ. ΣΤ΄ του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014(ΦΕΚ Α΄ 85/07/04/2014).

 

Η επιτροπή προχώρησε στην διαδικασία αξιολόγησης ως εξής:

α΄. Παρέλαβε τις 2 κλειστές προσφορές οι οποίες παραδόθηκαν από τα γραφεία σε κλειστούς φακέλους στον Διευθυντή μέχρι την 12-12-2017 και ώρα 12:00, ήτοι:

 

 

 

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
1 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΙΕΡΙΑΣ 18/12-1-2018
2 TASIONAS  TRAVEL 19/12-1-2018

 

 

β΄. Αποσφράγισε τους φακέλους προσφορών.

γ΄. Έλεγξε την εγκυρότητα των γραφείων, εξέτασε το περιεχόμενο των προσφορών και διαπίστωσε την συμφωνία τους με τις απαιτήσεις της πρόσκλησης, όπως αυτές είχαν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Σχολείου.

δ΄. Κατέταξε τις προσφορές κατά αύξουσα τιμή όπως φαίνεται παρακάτω:

 

Α/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (με ΦΠΑ)
1 TASIONAS  TRAVEL 189  ΕΥΡΩ
2 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΙΕΡΙΑΣ 205  ΕΥΡΩ

 

ε΄. Συζήτησε και λαμβάνοντας υπ’ όψιν της κριτήρια ποιοτικά, ασφαλείας και οικονομικά (τιμή ανά μαθητή), διαπίστωσε ότι η προσφορά του  είναι η πλέον συμφέρουσα και παρέχει ασφάλεια για την ομαλή διεξαγωγή της εκδρομής.

 

Η Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

 

να αναθέσει την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών του, στο ΚΠΕ Κορδελιού και Μουσείο ΕΥΑΘ στις 25-01-2018 θα ανατεθεί στο τουριστικό πρακτορείο TASIONAS  TRAVEL.

 

.

 

Η πράξη αυτή συντάχθηκε και αφού διαβάστηκε, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

Νικολής  Χρήστος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τσαουσίδου Ιωάννα

Γώγου Πολυξένη

Αλεξιάδου Ευαγγελία

Ρετσίδης Δημοσθένης

 

 

 

 

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://7gym-kater.pie.sch.gr/site/?p=1415