«

»

Ιούν 23 2017

Εκτύπωσέ το Άρθρο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΓΓΛΙΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

 ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

 

 

Κατερίνη,  22-06-2017

 

         ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΗΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

 

Στην Κατερίνη σήμερα, 22 Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 13:00μ.μ, συνήλθε σε συνεδρίαση στο γραφείο του Διευθυντή του 7ου Γυμνασίου Κατερίνης, Ταξιάρχη Κατσαμάγκα, ύστερα από πρόσκληση του ιδίου, η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης, για την εκπαιδευτική  επίσκεψη του Σχολείου στην Αγγλία, για να αξιολογήσει τις προσφορές για την παραπάνω εκδρομή που κατατέθηκαν στο σχολείο, μετά από την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Σχολείου.

 

Παρόντες ήταν οι:

  1. Κατσαμάγκας Ταξιάρχης, Διευθυντής του 7ου Γυμνασίου, ως Πρόεδρος
  2. Τσαουσίδου Ιωάννα, Υποδιευθύντρια, Καθηγήτρια του Σχολείου -, ως μέλος
  3. Μιχαηλίδου Γεωργία , Καθηγήτρια του Σχολείου, ως μέλος
  4. Μυρωτής  Δημήτριος, Πρόεδρος  του Συλλόγου Γονέων, ως μέλος
  5. Τζάφος Χρήστος, πρόεδρος του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου, ως μέλος.

 

Ο Διευθυντής ενημέρωσε την επιτροπή για τα σχετικά άρθρα της Υ.Α. με αριθμό 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769/τΒ/02-11-2011), το Π.Δ.339/1996 άρθρο 2 παρ 1 και την παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 711/1977 που αντικαταστάθηκε με την υποπερ. 8α της υποπαρ. ΣΤ΄ 14 της παρ. ΣΤ΄ του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014(ΦΕΚ Α΄ 85/07/04/2014) .

 

Η επιτροπή προχώρησε στην διαδικασία αξιολόγησης ως εξής:

α΄. Παρέλαβε δύο (2) κλειστές προσφορές οι οποίες παραδόθηκαν από τα γραφεία σε κλειστούς φακέλους στον Διευθυντή μέχρι την 22-06-2017  και ώρα 12:30, ήτοι:

 

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
1 TOPSIKIOTIS  TRAVEL 490/22-6-2017
2 TASIONAS  TRAVEL 491/22-6-2017

 

β΄. Αποσφράγισε τους φακέλους των  προσφορών.

γ΄. Έλεγξε την εγκυρότητα των γραφείων, εξέτασε το περιεχόμενο των προσφορών και διαπίστωσε την συμφωνία τους με τις απαιτήσεις της πρόσκλησης, όπως αυτές είχαν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Σχολείου.

δ΄. Κατέταξε τις προσφορές  κατά αύξουσα τιμή όπως φαίνεται παρακάτω:

 

Α/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (με ΦΠΑ)
1 TOPSIKIOTIS  TRAVEL 310  Ευρώ/άτομο
2 TASIONAS  TRAVEL 299  Ευρώ/άτομο

ε΄. Συζήτησε και λαμβάνοντας υπ? όψιν της κριτήρια ποιοτικά, ασφαλείας οικονομικά (τιμή ανά μαθητή), διαπίστωσε ότι η προσφορά του  TOPSIKIOTIS  TRAVEL είναι η πλέον συμφέρουσα και παρέχει ασφάλεια για την ομαλή διεξαγωγή της εκδρομής.

 

Η Επιτροπή    αποφασίζει ομόφωνα

να αναθέσει την αγορά των εισιτηρίων και της ταξιδιωτικής ασφάλισης για τη μετάβαση στην Αγγλία  λόγω της εκπαιδευτικής  επίσκεψης από 05 έως 11 Νοεμβρίου 2017 στο ταξιδιωτικό γραφείο TOPSIKIOTIS  TRAVEL .

.

Η πράξη αυτή συντάχθηκε και αφού διαβάστηκε, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κατσαμάγκας Ταξιάρχης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τσαουσίδου  Ιωάννα

Μιχαηλίδου  Γεωργία

Μυρωτής  Δημήτριος

Τζάφος Χρήστος

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://7gym-kater.pie.sch.gr/site/?p=1134