«

»

Μαΐ 04 2017

Εκτύπωσέ το Άρθρο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΝΑΟΥΣΑ  KAI ΒΟΛΟ-ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

 ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

 

Κατερίνη, 03-05-2017 

Στην Κατερίνη σήμερα, 03 Μαΐου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30μ.μ, συνήλθε σε συνεδρίαση στο γραφείο του Διευθυντή του 7ου Γυμνασίου Κατερίνης, Ταξιάρχη Κατσαμάγκα, ύστερα από πρόσκληση, η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης, για την ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών του Σχολείου της Α΄τάξης στη Νάουσα και Β & Γ τάξης στο Βόλο-Μακρυνίτσα στις 12-05-2017, όπως  αυτή συγκροτήθηκε  σύμφωνα με την Πράξη 16η/03-05-2017 του Διευθυντή του σχολείου, για να αξιολογήσει τις προσφορές για την παραπάνω εκδρομή που κατατέθηκαν στο σχολείο, μετά από την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Σχολείου.

 

Παρόντες ήταν οι:

 

  1. Κατσαμάγκας Ταξιάρχης, Διευθυντή του 7ου Γυμνασίου, ως Πρόεδρος
  2. Τσαουσίδου Ιωάννα, Υποδιευθύντρια του Σχολείου ? Συνοδός εκδρομής ως μέλος
  3. Καραλή Στυλιανή, Υποδιευθύντρια του Σχολείου ? Συνοδός εκδρομής ως μέλος
  4. Αλεξιάδου Ευαγγελία, Μέλος του Συλλόγου Γονέων, ως μέλος
  5. Τζάφος Χρήστος, Πρόεδρος του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου, ως μέλος.

 

Ο Διευθυντής ενημέρωσε την επιτροπή για τα σχετικά άρθρα της Υ.Α. με αριθμό 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769/τΒ/02-11-2011), το Π.Δ.339/1996 άρθρο 2 παρ 1 και την παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 711/1977 που αντικαταστάθηκε με την υποπερ. 8α της υποπαρ. ΣΤ΄ 14 της παρ. ΣΤ΄ του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014(ΦΕΚ Α΄ 85/07/04/2014) .

 

Η επιτροπή προχώρησε στην διαδικασία αξιολόγησης ως εξής:

α΄. Παρέλαβε τις 2 κλειστές προσφορές οι οποίες παραδόθηκαν από τα γραφεία σε κλειστούς φακέλους στον Διευθυντή μέχρι την 03-05-2017 και ώρα 12:00, ήτοι:

 

 

 

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
1 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΙΕΡΙΑΣ 245/3-5-2017
2 ΤΑΣΙΩΝΑΣ 246/3-5-2017

 

 

β΄. Αποσφράγισε τους φακέλους προσφορών.

γ΄. Έλεγξε την εγκυρότητα των γραφείων, εξέτασε το περιεχόμενο των προσφορών και διαπίστωσε την συμφωνία τους με τις απαιτήσεις της πρόσκλησης, όπως αυτές είχαν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Σχολείου.

δ΄. Κατέταξε τις προσφορές κατά αύξουσα τιμή όπως φαίνεται παρακάτω:

 

Α/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (με ΦΠΑ)
1 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΙΕΡΙΑΣ 620ευρώ για ΝΑΟΥΣΑ & 380ευρώ/ανά λεωφορείο για Βόλο-Μακρυνίτσα
2 ΤΑΣΙΩΝΑΣ 645ευρώ για ΝΑΟΥΣΑ & 433ευρώ/ανά λεωφορείο για Βόλο-Μακρυνίτσα

 

ε΄. Συζήτησε και λαμβάνοντας υπ? όψιν της κριτήρια ποιοτικά, ασφαλείας και οικονομικά (τιμή ανά μαθητή), διαπίστωσε ότι η προσφορά του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Πιερίας είναι η πλέον συμφέρουσα και παρέχει ασφάλεια για την ομαλή διεξαγωγή της εκδρομής.

 

Η Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

να αναθέσει την πραγματοποίηση της ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής  της

Α΄ τάξης στη Νάουσα και Β & Γ τάξης του σχολείου στο Βόλο-Μακρυνίτσα στις 12-05-2017 στο «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΙΕΡΙΑΣ».

 

.

 

Η πράξη αυτή συντάχθηκε και αφού διαβάστηκε, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κατσαμάγκας Ταξιάρχης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τσαουσίδου Ιωάννα

Καραλή Στυλιανή

Αλεξιάδου Ευαγγελία

Τζάφος Χρήστος

 

 

 

 

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://7gym-kater.pie.sch.gr/site/?p=1022