Οκτ 18 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Ρούπελ – Σέρρες

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                        Κατερίνη,      18-10-2017                                           ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ   ΠΑΙΔΕΙΑΣ,                                                                                                                        Αριθ. Πρωτ.   690

ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

7Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ          : 19ης ΜΑΪΟΥ  1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   :  ΝΙΚΟΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΗΛ : 2351036000                                                                                                                                          Προς

ΦΑΞ:  2351036015                                                                                                                                Γραφεία ΚΤΕΛ  και Τουριστικά Γραφεία

e-mail : mail@7gym-kater.pie.sch.gr           

 

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής Παρακαλούμε όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να υποβάλλουν τις προσφορές τους σχετικά  με την εκδρομή   του Σχολείου μας.

Η προσφορά κατατίθεται κλειστή στο Σχολείο.

ΣΧΟΛΕΙΟ 7Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
2 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ/ΟΙ  –  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ ΟΧΥΡΟ ΡΟΥΠΕΛ  –  ΣΕΡΡΕΣ

Αναχώρηση 01-11-2017  8:20 π.μ

Άφιξη          01-11-2017  16:10μ.μ

3 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (μαθητές / καθηγητές) 45 ΜΑΘΗΤΕΣ / 3 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
4 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ένα (1)  ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
5 ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  (συμπερ. ΦΠΑ) ΝΑΙ
6 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 23-10-2017 στις 12:00 π.μ.
7 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 23-10-2017  στις 12:30 π.μ.

 

 

 

Ο Διευθυντής

 

 

ΝΙΚΟΛΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://7gym-kater.pie.sch.gr/site/?p=1226

Οκτ 17 2017

Παρέλαση 16ης Οκτωβρίου 2017

Το 7ο Γυμνάσιο με υπεύθυνη εκπαιδευτικό  την κα Αθηνά Σταυρίδου, συμμετείχε στην παρέλαση της16ης Οκτωβρίου  για την επέτειο της απελευθέρωσης της Κατερίνης από τον τουρκικό ζυγό.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου μας  παρήλασαν σε άψογο σχηματισμό και απέσπασαν το χειροκρότημα των συμπολιτών μας.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://7gym-kater.pie.sch.gr/site/?p=1221

Οκτ 10 2017

Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών για Λευκό Πύργο

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

 ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

 

                                                                                                                                                                                                            Κατερίνη, 09-10-2017

 

 

 

 

         ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Β1 και Β4  ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Μουσείο Βυζαντινού  πολιτισμού – Λευκός πύργος)-Cosmos) ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

 

Στην Κατερίνη σήμερα, 9 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ, συνήλθε σε συνεδρίαση στο γραφείο του Διευθυντή του 7ου Γυμνασίου Κατερίνης, Νικολή  Χρήστου, ύστερα από πρόσκληση του ιδίου, η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης, για την εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών του Β1 και Β4 τμημάτων του Σχολείου στη Θεσσαλονίκη (Λευκός Πύργος και Cosmos) στις 20-10-2017, όπως  αυτή συγκροτήθηκε  σύμφωνα με την Πράξη 1η/9-10-2017 του Διευθυντή του σχολείου, για να αξιολογήσει τις προσφορές για την παραπάνω εκδρομή που κατατέθηκαν στο σχολείο, μετά από την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Σχολείου.

 

Παρόντες ήταν οι:

 

  1. Νικολής  Χρήστος, Διευθυντής του 7ου Γυμνασίου, ως Πρόεδρος
  2. Ντέφα Αλεξάνδρα, Καθηγήτρια του Σχολείου – Αρχηγός εκδρομής ως μέλος
  3. Κιτοπούλου Κυριακή , Καθηγήτρια του Σχολείου– Συνοδός της εκδρομής, ως μέλος
  4. Αλεξιάδου Ευαγγελία, Μέλος  του Συλλόγου Γονέων, ως μέλος
  5. Τσουλφάς Πασχάλης, Πρόεδρος του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου,ως μέλος.

 

 

 

Ο Διευθυντής ενημέρωσε την επιτροπή για τα σχετικά άρθρα της Υ.Α. με αριθμό 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769/τΒ/02-11-2011), το Π.Δ.339/1996 άρθρο 2 παρ 1 και την παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 711/1977 που αντικαταστάθηκε με την υποπερ. 8α της υποπαρ. ΣΤ΄ 14 της παρ. ΣΤ΄ του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014(ΦΕΚ Α΄ 85/07/04/2014) .

 

Η επιτροπή προχώρησε στην διαδικασία αξιολόγησης ως εξής:

α΄. Παρέλαβε τις 3 κλειστές προσφορές οι οποίες παραδόθηκαν από τα γραφεία σε κλειστούς φακέλους στον Διευθυντή μέχρι την 09-10-2017 και ώρα 12:00, ήτοι:

 

 

 

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
1 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΙΕΡΙΑΣ 661/9-10-2017
2 ΤΑΣΙΩΝΑΣ 662/9-10-2017
3 VELONIS  TRAVEL 663/9-10-2017

 

 

β΄. Αποσφράγισε τους φακέλους προσφορών.

γ΄. Έλεγξε την εγκυρότητα των γραφείων, εξέτασε το περιεχόμενο των προσφορών και διαπίστωσε την συμφωνία τους με τις απαιτήσεις της πρόσκλησης, όπως αυτές είχαν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Σχολείου.

δ΄. Κατέταξε τις προσφορές κατά αύξουσα τιμή όπως φαίνεται παρακάτω:

 

Α/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (με ΦΠΑ)
1 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΙΕΡΙΑΣ 210 ευρώ
2 ΤΑΣΙΩΝΑΣ 215 ευρώ
3 VELONIS  TRAVEL 215 ευρώ

 

 

ε΄. Συζήτησε και λαμβάνοντας υπ’ όψιν της κριτήρια ποιοτικά, ασφαλείας και οικονομικά (τιμή ανά μαθητή), διαπίστωσε ότι η προσφορά του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Πιερίας είναι η πλέον συμφέρουσα και παρέχει ασφάλεια για την ομαλή διεξαγωγή της εκδρομής.

 

Η Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

να αναθέσει την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής επίσκεψης των Β1 & Β4 τμημάτων του Σχολείου στη Θεσσαλονίκη (Λευκός Πύργος-cosmos) στις 20-10-2017  στο «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΙΕΡΙΑΣ».

 

.

 

Η πράξη αυτή συντάχθηκε και αφού διαβάστηκε, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικολής  Χρήστος

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ντέφα Αλεξάνδρα

Κιτοπούλου  Κυριακή

Αλεξιάδου Ευαγγελία

Τσουλφάς  Πασχάλης

 

 

 

 

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://7gym-kater.pie.sch.gr/site/?p=1211

Οκτ 04 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Λευκό Πύργο

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                    Κατερίνη,  04-10-2017  

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ,                                                                                                                                                        Αριθ.  Πρωτ. : 650

 ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

 

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής Παρακαλούμε όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να υποβάλλουν τις προσφορές τους σχετικά  με την εκδρομή   του Σχολείου μας.

Η προσφορά κατατίθεται κλειστή στο Σχολείο.

 

 

ΣΧΟΛΕΙΟ 7Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
2 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ/ΟΙ  –  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ                 « Mediterranean Cosmos »

Αναχώρηση 20-10-2017  8:15 π.μ

Άφιξη          20-10-2017 16:00 μ.μ

 

 

3 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (μαθητές / καθηγητές) 35  ΜΑΘΗΤΕΣ / 3 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
4 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ένα (1)  ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
5 ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  (συμπερ. ΦΠΑ) ΝΑΙ
6 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 09-10-2017  στις 12:00 π.μ.
7 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 09-10-2017  στις 12:30 π.μ.

Ο Διευθυντής

Χρήστος Νικολής

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://7gym-kater.pie.sch.gr/site/?p=1206

Οκτ 01 2017

Το 7ο Γυμνάσιο φιλοξένησε Διακρατική Συνάντηση Erasmus+

Το 7ο Γυμνάσιο φιλοξένησε τη  2η Διακρατική Συνάντηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «A second chance of environment» στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος.

Η συνάντηση διήρκεσε από τις 26 έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2017 και συμμετείχαν εννιά καθηγητές από τις  ακόλουθες χώρες-εταίρους : Αγγλία, Γαλλία, Πορτογαλία και Τουρκία.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι φιλοξενούμενοι εκπαιδευτικοί πέρα από τη σύσκεψη για τον απολογισμό του πρώτου έτους και τον προγραμματισμό του επερχόμενου,εντυπωσιάστηκαν από τις εξαιρετικές εγκαταστάσεις του σχολείου μας, ήρθαν σε επαφή με το εκπαιδευτικό μας σύστημα και παρακολούθησαν ενημέρωση σχετικά με τον Βιολογικό καθαρισμό Κατερίνης από τον υπάλληλο της ΔΕΥΑΚ κο Στούπα Παναγιώτη.

Επιπλέον επισκέφθηκαν τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, συνειδητοποίησαν τη μοναδικότητα του Ολύμπου και με οδηγό τον κο Βασιλειάδη,υπάλληλο του φορέα, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά μία από τις ορεινές διαδρομές του βουνού των θεών.Γνώρισαν το Λιτόχωρο, το κάστρο του Πλαταμώνα και τον παραδοσιακό οικισμό του Παλαιού Παντελεήμονα.

Τέλος ξεναγήθηκαν στο Μουσείο Βασιλικών Τάφων των Αιγών και πήραν μια γεύση από την πόλη της Θεσσαλονίκης μέσα από την Πολιτιστική διαδρομή του ΟΑΣΘ.

Η Διεύθυνση του 7ου Γυμνασίου ευχαριστεί θερμά τους φορείς και τους εκπαιδευτικούς που αγκάλιασαν τη συνάντηση και συνέβαλαν αποφασιστικά την επιτυχή διεξαγωγή της.

Υποδοχή των φιλοξενούμενων

Ενημέρωση για το Βιολογικό                          καθαρισμό

Εργαστήριο Φυσικής

Εργαστήριο Τεχνολογίας

Αίθουσα Μουσικής

Φορέας Διαχείρισης Δρυμού Ολύμπου

Όλυμπος

Μουσείο Αιγών

Πολιτιστική γραμμή Οασθ

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://7gym-kater.pie.sch.gr/site/?p=1177

Σεπ 24 2017

To 7ο Γυμνάσιο στα Ολύμπια εν Δίω

Την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017 οι μαθητές και οι καθηγητές του σχολείου μας είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν δύο παραστάσεις στο πλαίσιο της Διεθνούς Νεανικής Συνάντησης Αρχαίου Δράματος, Μουσικής και Αθλητισμού,  “ ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΝ ΔΙΩ”.

Συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν οι «Τρωάδες» του Σοφοκλή από το Fanoos Art & Culture House Tehran του Ιράν και οι «Ικέτιδες» του Ευριπίδη από το 4ο ΓΕΛ Σερρών.

Στις παραστάσεις που παρακολουθήσαμε υπήρξε σύζευξη  καλλιτεχνικών προθέσεων  με παιδαγωγικές αρχές και εκπαιδευτικά ζητούμενα, ιδεολογικών και πολιτισμικών αξιών με κοινωνικά μηνύματα, μέσα από ένα σύστημα έκφρασης και επικοινωνίας που πρόσφερε χαρά, ψυχαγωγία αλλά και προβληματισμό τόσο στους υποκριτές όσο και στους θεατές.

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://7gym-kater.pie.sch.gr/site/?p=1166

Σεπ 12 2017

Αγιασμός στο 7ο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2017-2018

Τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας ο καθιερωμένος Αγιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς από τον Πανονοσιωλογιότατο Αρχιμανδρίτη Πρωτοσύγκελο της Μητρόπολης πατέρα Βαρνάβα και τον Αιδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Νικόλαο.

Ο πατήρ Βαρνάβας  έδωσε συμβουλές στους μικρούς μαθητές και ευχήθηκε στο διδακτικό προσωπικό του σχολείου καλή δύναμη.

Τέλος, ο Διευθυντής του σχολείου μας απηύθυνε τον πρώτο χαιρετισμό στους μαθητές μας και ευχές για καλή σχολική χρονιά.

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://7gym-kater.pie.sch.gr/site/?p=1151

Σεπ 08 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΑΣΜΟ

Αγαπητοί γονείς σας ενημερώνουμε ότι ο αγιασμός για το νέο σχολικό έτος 2017-2018 θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου στις 10 π.μ.

 

Το προσωπικό του σχολείου μας σας εύχεται ολόψυχα μια όμορφη και δημιουργική χρονιά.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://7gym-kater.pie.sch.gr/site/?p=1147